Schetsen Veilinghavenkade

Om de discussie met de gemeente te voeren over de ‘speelruimte’ voor de vergroening van de Veilinghavenkade zijn een aantal principe schetsen Veilinghavenkade gemaakt.

Zodra afstemming over de gemeentelijke kaders heeft plaats gevonden, zal buurtparticipatie worden georganiseerd zodat er van uit de schetsen ook, door de buurt gedragen, ontwerpen voorkomen (die ook voor de gemeente realiseerbaar zijn).

Op verzoek van de bewoners van de historische schepen is ook een schets gemaakt van de noordzijde van de Veilinghavenkade. Dit is echter geen onderdeel van het Ringpark en daarmee ook buiten scope voor ons. Maar het geeft wel een indicatie wat mogelijk is.

‘onze’ speelruimte binnen de kaders van de gemeente

De komende week zullen we aan aantal schetsen van vergroeningsmogelijkheden plaatsen m.b.t. de veilinghavenkade, A.M. van Schurmanstraat en markeren van de route van het Ringpark.Dit zijn allemaal concepten.
Er zal buurtparticipatie worden georganiseerd om van meerdere concepten naar een uitvoerbaar en door de buurt gedragen ontwerp te komen.
We zijn nu druk bezig met de gemeente over ‘onze’ speelruimte binnen de kaders van de gemeente. Deze kaders zijn van belang:

Herontwikkeling voormalige Bo-rent locatie (Veilingstraat 10)

Als eigenaar van de voormalige Bo-rent locatie aan de Veilingstraat 10 in Utrecht wil Ten Brinke Vastgoedontwikkeling deze plek herontwikkelen tot een mooie woon/leefomgeving.

Binnenkort vind er afstemming plaats tussen Ten Brinke en het Ringpark over de aansluiting op elkaar.

Ten Brinke heeft de volgende omwonende brief verstuurd en heeft deze intentieverklaring opgesteld.

Als je op de hoogte gehouden wil worden, meld je dan aan.

Op de hoogte blijven

 

Start Realisatie Hefbrugpark

Een aantal jaar geleden hebben omwonenden van het Hefbrugpark het initiatief genomen om het park anders in te richten, met meer ruimte voor groen en spelen. Hiervoor is door de omwonenden, samen met een hovenier en de gemeente Utrecht, een ontwerp gemaakt. Dit ontwerp is later opgenomen als onderdeel van het Ringpark.

De werkzaamheden starten 23 november en zullen voor de kerst grotendeels afgerond zijn. In het voorjaar zal nog nieuw gras worden ingezaaid.

Lees verder in het Wijkbericht Herinrichting Hefbrugpark en bekijk het definitieve Ontwerp Hefbrugpark.

Verkenning Veilinghavenkade en AM Schuurmanstraat

De eerste deelbieden die het Ringpark oppakt zijn de Veilinghavenkade en Anna Maria Schuurmanstraat. De landschapsarchitecten van het Ringpark (Michiel, Berdie en Marc) zijn in gesprek met de architecten van de gemeente om vast te stellen wat de speelruimte is om te vergroenen binnen de kaders die de gemeente stelt voor de wijk. Hiervoor zijn wat voorlopige vergroeningsschetsen gemaakt. Hierna zullen realistische opties worden getekend zodat deze in participatie met de omwonenden kunnen worden besproken. Gegeven Corona zijn we nog wel zoekende in welke vorm die participatie moet plaatsvinden.

Gegevens

Culturele ANBI

De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Door deze ANBI-status zijn bepaalde giften aftrekbaar en hoeven wij geen schenk- of erfbelasting te betalen over ontvangen schenkingen en nalatenschappen. De belastingdienst kan u informeren over de aftrekbaarheid van uw gift.

Gegevens

In september Kruisvaartkadepad weer open?

Onlangs is er afstemming geweest tussen buurtbewoners, de gemeente, de projectontwikkelaar en het Ringpark over het weer beschikbaar maken van het pad langs de kruisvaartkade en het pontje. Het streven is om in september gereed te hebben voor heropening. Tot het moment dat het beheer van het pad aan de gemeente wordt overgedragen (na afronding nieuwbouw) zijn (tijdelijke) beheerafspraken nodig. Dit houdt in dat ’s avonds het pad op slot gaat. Over de kosten van het beheer (openen en dichtmaken) en de verdeling daar van zijn we nog in gesprek.

Heropening pontje uitgesteld door Corona virus

Om de kruisvaartkade en het pontje weer open te stellen zijn beheerafspraken nodig. De afspraak tussen gemeente (wijkbureau), Ringpark, aannemer en omwonenden is helaas niet doorgegaan. Het is een te lastig onderwerp om een virtuele afspraak voor te plannen. Na 20 mei zal gekeken worden wat de mogelijkheden zijn voor een nieuwe datum voor het overleg.