Verkenning Veilinghavenkade en AM Schuurmanstraat

De eerste deelbieden die het Ringpark oppakt zijn de Veilinghavenkade en Anna Maria Schuurmanstraat. De landschapsarchitecten van het Ringpark (Michiel, Berdie en Marc) zijn in gesprek met de architecten van de gemeente om vast te stellen wat de speelruimte is om te vergroenen binnen de kaders die de gemeente stelt voor de wijk. Hiervoor zijn wat voorlopige vergroeningsschetsen gemaakt. Hierna zullen realistische opties worden getekend zodat deze in participatie met de omwonenden kunnen worden besproken. Gegeven Corona zijn we nog wel zoekende in welke vorm die participatie moet plaatsvinden.

Gegevens

Culturele ANBI

De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Door deze ANBI-status zijn bepaalde giften aftrekbaar en hoeven wij geen schenk- of erfbelasting te betalen over ontvangen schenkingen en nalatenschappen. De belastingdienst kan u informeren over de aftrekbaarheid van uw gift.

Gegevens

In september Kruisvaartkadepad weer open?

Onlangs is er afstemming geweest tussen buurtbewoners, de gemeente, de projectontwikkelaar en het Ringpark over het weer beschikbaar maken van het pad langs de kruisvaartkade en het pontje. Het streven is om in september gereed te hebben voor heropening. Tot het moment dat het beheer van het pad aan de gemeente wordt overgedragen (na afronding nieuwbouw) zijn (tijdelijke) beheerafspraken nodig. Dit houdt in dat ’s avonds het pad op slot gaat. Over de kosten van het beheer (openen en dichtmaken) en de verdeling daar van zijn we nog in gesprek.

Heropening pontje uitgesteld door Corona virus

Om de kruisvaartkade en het pontje weer open te stellen zijn beheerafspraken nodig. De afspraak tussen gemeente (wijkbureau), Ringpark, aannemer en omwonenden is helaas niet doorgegaan. Het is een te lastig onderwerp om een virtuele afspraak voor te plannen. Na 20 mei zal gekeken worden wat de mogelijkheden zijn voor een nieuwe datum voor het overleg.

Studenten onderzoeken Dichterswijk en Ringpark

Meerdere groepen studenten hebben de Dichterswijk gevonden als interessant studie materiaal. Hierbij ook aandacht voor het Ringpark en de Croeselaan.

HKU studenten hebben samen met Witteveen+Bos een toekomstverkenning gedaan: International Imagining Tomorrow

 

 

 

 

 

 

 

Een andere groep HKU studenten heeft een documentaire gemaakt over de beleving van de publieke ruimte op de Croeselaan. De Ringpark schommel aan het Bredoroplein is ook te zien op Youtube: Embodied Experiences: Moving through the Croeselaan

Subsidieaanvraag Ringpark

De gemeente heeft een groot subsidie bedrag gereserveerd voor het Ringpark. De gemeente is verantwoordelijk voor de realisatie en zal het gros van de subsidie daar voor gebruiken. Een deel van de subsidie heeft betrekking op de planvorming en buurtparticipatie. Hiervoor is de stichting vrienden van het Ringpark verantwoordelijk. Dit deel zal de gemeente aan de stichting uit betalen. Daar was een officiele aanvraag via het online loket voor nodig. Dat is ondertussen gedaan, binnenkort zal het worden overgemaakt. Parallel zijn we wel al begonnen met voorbereidingen voor een aantal deelgebieden.

Realisatie Hefbrugpark vertraagd

De schop gaat helaas niet in het voorjaar de grond in voor de realisatie van het plan voor het Hefbrugpark. De realisatiekosten liggen boven de aanbestedingsgrens waardoor een aanbestedingstraject noodzakelijk is. Dat kost tijd. Bovendien moet (blijkbaar) ook nog een inspraaktraject worden afgerond. De regie op de realisatie ligt bij de gemeente Utrecht, vanuit het Ringpark houden we uiteraard een vinger aan de pols. Wanneer wel gestart wordt is nog niet duidelijk. Vanwege beplanting zal het in ieder geval in het najaar of er op volgende voorjaar moeten zijn.

Financieel Jaarverslag 2019 – Stichting Vrienden van het Ringpark

De Kas commissie heeft het Financieel Jaarverslag 2019 van de Stichting Vrienden van het Ringpark goedgekeurd. Deze is op de website geplaatst onder de pagina van de stichting.

In 2019 zijn met name kosten gemaakt voor het uitwerken van het actieplan en het ophalen van input uit de buurt (buurtparticipatie).

Vanaf 2020 wordt begonnen met detail planvorming en realisatie, dus dan zullen de uitgaven van de stichting toe gaan nemen. Vanuit de stichting zal met name de uitwerkingen van tekeningen/plannen en buurtparticipatie gefinancierd worden.