Start Realisatie Hefbrugpark

Een aantal jaar geleden hebben omwonenden van het Hefbrugpark het initiatief genomen om het park anders in te richten, met meer ruimte voor groen en spelen. Hiervoor is door de omwonenden, samen met een hovenier en de gemeente Utrecht, een ontwerp gemaakt. Dit ontwerp is later opgenomen als onderdeel van het Ringpark.

De werkzaamheden starten 23 november en zullen voor de kerst grotendeels afgerond zijn. In het voorjaar zal nog nieuw gras worden ingezaaid.

Lees verder in het Wijkbericht Herinrichting Hefbrugpark en bekijk het definitieve Ontwerp Hefbrugpark.

Verkenning Veilinghavenkade en AM Schuurmanstraat

De eerste deelbieden die het Ringpark oppakt zijn de Veilinghavenkade en Anna Maria Schuurmanstraat. De landschapsarchitecten van het Ringpark (Michiel, Berdie en Marc) zijn in gesprek met de architecten van de gemeente om vast te stellen wat de speelruimte is om te vergroenen binnen de kaders die de gemeente stelt voor de wijk. Hiervoor zijn wat voorlopige vergroeningsschetsen gemaakt. Hierna zullen realistische opties worden getekend zodat deze in participatie met de omwonenden kunnen worden besproken. Gegeven Corona zijn we nog wel zoekende in welke vorm die participatie moet plaatsvinden.

Gegevens

Culturele ANBI

De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Door deze ANBI-status zijn bepaalde giften aftrekbaar en hoeven wij geen schenk- of erfbelasting te betalen over ontvangen schenkingen en nalatenschappen. De belastingdienst kan u informeren over de aftrekbaarheid van uw gift.

Gegevens

In september Kruisvaartkadepad weer open?

Onlangs is er afstemming geweest tussen buurtbewoners, de gemeente, de projectontwikkelaar en het Ringpark over het weer beschikbaar maken van het pad langs de kruisvaartkade en het pontje. Het streven is om in september gereed te hebben voor heropening. Tot het moment dat het beheer van het pad aan de gemeente wordt overgedragen (na afronding nieuwbouw) zijn (tijdelijke) beheerafspraken nodig. Dit houdt in dat ’s avonds het pad op slot gaat. Over de kosten van het beheer (openen en dichtmaken) en de verdeling daar van zijn we nog in gesprek.

Heropening pontje uitgesteld door Corona virus

Om de kruisvaartkade en het pontje weer open te stellen zijn beheerafspraken nodig. De afspraak tussen gemeente (wijkbureau), Ringpark, aannemer en omwonenden is helaas niet doorgegaan. Het is een te lastig onderwerp om een virtuele afspraak voor te plannen. Na 20 mei zal gekeken worden wat de mogelijkheden zijn voor een nieuwe datum voor het overleg.

Studenten onderzoeken Dichterswijk en Ringpark

Meerdere groepen studenten hebben de Dichterswijk gevonden als interessant studie materiaal. Hierbij ook aandacht voor het Ringpark en de Croeselaan.

HKU studenten hebben samen met Witteveen+Bos een toekomstverkenning gedaan: International Imagining Tomorrow

 

 

 

 

 

 

 

Een andere groep HKU studenten heeft een documentaire gemaakt over de beleving van de publieke ruimte op de Croeselaan. De Ringpark schommel aan het Bredoroplein is ook te zien op Youtube: Embodied Experiences: Moving through the Croeselaan

Subsidieaanvraag Ringpark

De gemeente heeft een groot subsidie bedrag gereserveerd voor het Ringpark. De gemeente is verantwoordelijk voor de realisatie en zal het gros van de subsidie daar voor gebruiken. Een deel van de subsidie heeft betrekking op de planvorming en buurtparticipatie. Hiervoor is de stichting vrienden van het Ringpark verantwoordelijk. Dit deel zal de gemeente aan de stichting uit betalen. Daar was een officiele aanvraag via het online loket voor nodig. Dat is ondertussen gedaan, binnenkort zal het worden overgemaakt. Parallel zijn we wel al begonnen met voorbereidingen voor een aantal deelgebieden.